Waar brengt u de eeuwigheid door?

Lezen Johannes 1:6-13

Johannes 1:12-13

Doch allen, die Hem aangenomen hebben, hun heeft Hij macht gegeven om kinderen Gods te worden, hun, die in zijn naam geloven; die niet uit bloed, noch uit de wil des vlezes, noch uit de wil eens mans, doch uit God geboren zijn.

God is de Oorsprong van alle mensen. Als schepper is Hij de Vader van allen, omdat Hij hen geschapen heeft. Bij hun schepping heeft Hij hun Zijn levensadem ingeblazen. Geen mens zal ooit ophouden te bestaan. Alleen zijn lichaam is sterfelijk. Zij ziel en zijn geest bestaan in eeuwigheid. Ieder mens zou dit moeten beseffen en zich dan moeten afvragen: Waar zal ik in de eeuwigheid zijn? De Bijbel geeft daar een duidelijk antwoord op: of bij God, of ver van Hem vandaan waar pijn en kwelling zal zijn in eeuwigheid, namelijk de hel. In het Bijbelgedeelte wordt gesproken van mensen die uit God geboren zijn. Zij hebben de Heere Jezus aangenomen en in Zijn naam geloofd. De zondaar die vergeving mag ontvangen door Jezus aangenomen en in Zijn naam geloofd. De zondaar die vergeving mag ontvangen door met zijn zonde tot God te gaan en te belijden dat hij reiniging nodig heeft door het bloed van Jezus Christus die voor hem gestorven is aan het kruis van Gogotha.

"Komt tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt, en Ik zal u rust geven"

En gij zult rust vinden voor uw zielen.

Matt. 11 vers 28 t/m 30