Ja, ik wil meer weten!

Goed, dan even een korte terugblik: sinds de zondeval in het paradijs is er scheiding gekomen tussen God en de mens. Daardoor is er sindsdien ook een hoop onrust en onvrede in het hart van de mens. Jezus noemt dit 'leven als schapen zonder herder'. Er is een lege plek in het hart die alleen opgevuld kan worden als je God in je hart uitnodigt. Alleen dan gaat de mens ervaren wie God is en wat Gods doel en plan is met de mens.

In Johannes 1:12 staat: 'Maar allen die Hem wel aanvaard hebben en geloven in Zijn naam, heeft Hij het recht gegeven kinderen van God te worden'. Dit is een heel belangrijke tekst! Het gaat over geloof en het vertrouwen in het bestaan van de Schepper die hemel en aarde gemaakt heeft!

 

Hoe kan ik God leren kennen?

Als je Christus nooit hebt aangenomen, kun je dat nu doen. God kent de gedachten en bedoelingen van je hart. Je moet je vertrouwen stellen op God! Je kunt dat door gebed duidelijk maken aan God. Je zou bijvoorbeeld het onderstaande gebed kunnen uitspreken:

Lieve Vader in de hemel, ik dank U dat U Jezus zond om voor mijn zonden aan het kruis te sterven. Ik erken dat ik heb gezondigd en dat ik mezelf niet kan redden van de dood. Ik geloof dat Jezus kwam om mij eeuwig leven te geven. Door geloof besluit ik nu om U aan te nemen als mijn Heer en Redder. Ik bid dat u mij vergeving wil schenken in de naam van Jezus Christus.

Amen.

Wanneer je echt verlangend bent, zul je verder groeien in geloof en kennis van Jezus Christus. De bron hiervoor is de Bijbel, het woord van God. We willen je hierbij graag helpen. Wij doen dit vanuit een zogenaamde 'fundamentenstudie'. Die studie beslaat een aantal avonden, waarop we vanuit de Bijbel de belangrijkste geloofsprincipes uiteenzetten. We kunnen die studie individueel bij u thuis geven, of bij een van de oudsten aan huis, maar ook in groepsverband, bijvoorbeeld in de kerk. Het is geheel vrijblijvend, en u bent natuurlijk tot niets verplicht.

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!

 

Hoe ontvang ik het eeuwige leven?

Om behouden te worden moet je feitelijk de volgende stappen nemen:

 • Bekering
  Een essentiële stap naar behoud is bekering van zonde. Dat wil zeggen dat we overtuigd zijn geworden van onze foute handels- en levenswijze en dat we beslist niet op die oude weg verder willen. In de Bijbel kun je op verschillende plaatsen lezen dat ieder mens inderdaad zondig is van nature. Kijk maar naar Romeinen 3:23: 'Alle mensen hebben gezondigd en missen daardoor Gods nabijheid.'
  En in Romeinen 6:23 kun je lezen wat het gevolg van zonde is: 'De zonde betaalt een hard loon: de dood! Maar de genade van God geeft wat niemand verdient: eeuwig leven met Christus Jezus, onze Here.'
 • Geloof in Christus
  De eerste belangrijke stap naar behoud is het opbouwen van een geloof in God. Zoals Hebreeën 11:6 zegt: 'Wie tot God komt, moet geloven dat Hij bestaat en beloont wie Hem zoeken.' Ook geloven we vervolgens in het offer van Jezus Christus. Petrus zegt in Handelingen 2:38: 'U moet zich bekeren tot God en u laten dopen in de naam van Jezus Christus, want dan worden uw zonden vergeven (...).'
 • Het ontvangen van Gods genade
  Geen enkele inspanning van onze kant kan ons redden. Ook geen enkele godsdienstige activiteit, hoe goed ook bedoeld. Mensen kunnen alleen gered worden door geloof en door geloof alleen. Wat we daarom moeten doen, is ons vertrouwen stellen op Jezus Christus. Want door Zijn genade zijn we behouden! 'Door uw geloof in Hem bent u gered en dat komt door Zijn genade. Dat is niet uw eigen verdienste, maar een geschenk van God. Niemand zal zich erop kunnen beroemen het zelf gepresteerd te hebben.' (Efeziers 2:8,9)
 • Doop door onderdompeling
  Nadat we ons bekeerd hebben en zijn gaan geloven, is de volgende essentiële stap dat we ons laten dopen. We bedoelen hiermee een doop door onderdompeling in water. De Bijbel zegt dat men gedoopt moet worden als teken van totale overgave aan God en aan de bereidheid om 'onze oude (zondige) mens' te begraven. Dit kun je onder andere lezen in de volgende Bijbelteksten: Handelingen 2:38; 8:35-39; 9:1-18 en Romeinen 6:3-6.
 • Het ontvangen van de Heilige Geest
  Bij Zijn hemelvaart beloofde Jezus dat Hij hen (Zijn volgelingen) niet als weeskinderen achter zou laten, maar hen zou (ver)vullen met de Heilige Geest. Als wij de zonde in ons leven willen overwinnen, moeten wij Gods 'Kracht uit de hoge', oftewel de Heilige Geest van God ontvangen (Lucas 24:49). In de Bijbel is op talloze plaatsen sprake van het ontvangen van de Heilige Geest. Dit gebeurt op verschillende manieren. Je kunt hier meer over lezen in Handelingen 8:17; 9:17 en 2 Timotheüs 1:6.
 • Het beoefenen van een 'levend' geloof
  Volgens de Bijbel is geloof noodzakelijk voor behoud en is daarom een van de fundamentele leerstellingen (zie Hebreeën 6:1). Zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen. Maar een levend geloof houdt in dat we niet alleen moeten horen wat God zegt, maar vooral moeten doen wat God zegt, oftewel Hem gehoorzamen! Dit moet niet vanuit een dwingend oogpunt bekeken worden, maar juist vanuit het oogpunt van God, die simpelweg weet wat het beste voor ons is! Een geloof zonder daden is dood (zie Jacobus 2:20).
 • Groeien in 'genade en kennis van God'
  Na alle hiervoor genoemde stappen moet je ook vasthouden en volharden in je geloof. Als we om ons heen kijken lonken er allerlei verleidingen. Allemaal zaken die ons bij God proberen weg te halen. Dit komt doordat onze natuurlijke (oude) mens daarnaar verlangt. Petrus waarschuwt ons daarvoor in zijn brief 2 Petrus 3:17-18: 'U bent gewaarschuwd, vrienden. Wees daarom op uw hoede. Laat u niet meeslepen door de verkeerde ideeën van mensen die van geen wet willen weten, maar blijf standvastig. U moet in plaats daarvan geestelijk groeien en onze Here en Redder Jezus Christus beter leren kennen.' We kunnen God en Jezus Christus alleen leren kennen door het lezen van de Bijbel, Gods Woord.

Neem gerust contact met ons op via het contactformulier!